Fattigdomsutfordring blant barnefamilier i Lørenskog – Erkeengler

Nasjonale statistikker gir oss et bekymringsverdig innblikk i virkeligheten vi står overfor. I Norge lever mer enn 1 av 10 barn i lavinntektsfamilier. Disse tallene representerer en voksende bekymring som krever vår kollektive oppmerksomhet og handling. Dykker vi ned på lokalsamfunnsnivå, eksempelvis Lørenskog, avslører tallene en enda mer trist situasjon. Her viser statistikken at opp mot 3 barn i hver skoleklasse lever i familier som strever med utfordringer knyttet til lav inntekt.  

I Lørenskog kommune, som er en del av den økonomisk sterke regionen rundt Oslo, er det tankevekkende å se at rundt 11% av barna lever i husholdninger med lavinntekt, ifølge offisielle tall fra SSB (Statistisk Sentralbyrå). Dette tallet har vært relativt stabilt de siste årene, men det understreker fortsatt en betydelig andel barn som lever i økonomisk usikre miljøer.  

Denne realiteten går langt utover de umiddelbare økonomiske utfordringene. Disse barna står overfor en rekke barrierer som påvirker deres daglige liv og fremtidige muligheter. Det å vokse opp i fattigdom kan ha konsekvenser for deres fysiske og mentale helse, deres skoleprestasjoner og deres sosiale liv. Mangel på ressurser kan begrense deres tilgang til utdanning, fritidsaktiviteter og andre viktige ressurser for vekst og utvikling. 

Stiftelsen Erkeengler har satt på dagsordenen å ta tak i den utfordringene disse tallene representerer. Gjennom målrettet innsats rettet mot å bryte ned barrierer og skape muligheter for barn og unge fra lavinntektsfamilier, har stiftelsen initiert tiltak som innebærer å tilby idretts- og fritidsaktiviteter, samt økonomisk støtte til dette. I henhold til Norges Idrettsforbund er idrett mer enn en fysisk aktivitet. Idretten er en viktig arena hvor barn og unge utvikler seg både fysisk, psykisk og mentalt. Idrett skaper tilhørighet, fellesskapsfølelse og livslange vennskapsbånd.

Ved å tilby et bredt spekter av aktiviteter og muligheter for barn som ellers kanskje ikke ville hatt tilgang til slike ressurser, er stiftelsen Erkeengler en viktig aktør i kampen for å redusere antall barn som må oppleve utenforskap grunnet sosioøkonomiske utfordringer, og de negative konsekvensene dette kan medføre. 

Stiftelsen Erkeenglers arbeid er ikke bare et skritt, men en viktig bevegelse mot en mer inkluderende og rettferdig virkelighet for alle barn og unge, uavhengig av deres bakgrunn eller økonomiske situasjon. Gjennom handling og initiativer som disse kan vi som samfunn begynne å forme en virkelighet der alle barn har like muligheter til å oppleve glede, vekst og suksess.

Det er nå opp til samfunnet å støtte opp under og følge den veien organisasjoner som stiftelsen Erkeengler baner for mer inkludering og mindre utenforskap for alle barn i Norge.

Kilder: Statistisk Sentralbyrå og Lørenskog Kommune.